Kundvagn
0 produkter
 

Köpvillkor

 

Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.
Konsumentköplagen
Distans/hemförsäljningslagen

Resevation

Vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter i prisfiler vi får från leverantör som ger felaktigt pris i shoppen vi förbehåller oss rätten att makulera ordrar med felaktigt pris.

Priser

Alla priser som anges på våra sidor är inklusive moms och bygger på förskotts betalning såvida ej annat avtalats. Fraktkostnad tillkommer samtliga beställningar, och är viktbaserade. Carstyle i Älvdalen AB råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället.

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Säljföretaget lider ekonomisk skada, polisanmäls. Säljföretaget friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Säljföretagets sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Betalning

Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer i förekommande fall. Betalning görs mot förskottsbetalning till vårat bankgiro.

Vid försäljning börjar villkoren gälla så snart pengatransaktionen har godkänts.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2 % per månad från förfallodagen. Säljföretaget reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Säljföretaget att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Betalningen sker genom förskottsbetalning till vårat bankgiro, eller kontant betalning vid hämtning på vårat lager.

Leveranser

Alla leveranser sker med av oss vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, DHL  eller Posten, och debiteras enligt denna speditörs gällande prislista enligt den beräkningsgrund denna speditör tillhandahåller. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till Carstyle i Älvdalen AB vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att Carstyle i Älvdalen AB effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis 20 (20) dagar från avsändandet. Leverans sker endast inom Sverige i fall ej annat avtalats.

Äganderättförbehåll

Alla varor förblir Säljföretagets egendom tills dess fulla betalning erlagts.

Ansvar för fel

Säljföretagets ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor Säljföretaget bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex, men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Förändring av order

Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Avbeställning

Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts in speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från Carstyle i Älvdalen AB.

Garantier

I fall en tillverkare/leverantör tillhandahåller garanti omfattas givetvis varan av denna garantitid, men garantianspråk skall efter första årets utgång hemställas denna tillverkare/leverantör. Innan du skickar en trasig vara till oss så kontakta oss först för returnummer och returadress läs mer under länken Frakt & Returer

Support

För support eller annan form av användarstöd av allmän karaktär eller vid fel på vara som ej kan hänföras till garanti eller reklamation hänvisar Carstyle i Älvdalen AB i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe.

Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och Carstyle i Älvdalen AB kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Carstyle i Älvdalen AB sida, som gör att Carstyle i Älvdalen AB ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att Carstyle i Älvdalen AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.